ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                              HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

 

DİLEKÇE KAYDI

1-Yazışma Kurallarına Uygun Olarak Yazılmış Dilekçe

         60 Dakikadan az

2

 

DİLEKÇE SONUCU

 

1-Şikayet ve İstek Dilekçeleri ile İlgili Olarak Sahibine En Geç Olarak Bilgi           

   Verilmesi Süresi

4Hafta

3

 

GELEN VE GİDEN

RESMİ EVRAK KAYDI

 

 

 

 

 

1- Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Evrakların Kaydı ve İlgili Birime Sevki

2- Belediyemizden Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Evrakların

    Kaydedilmesi        

30 Dakikadan az

 

4

TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN GELEN ŞİKAYET  VE İSTEKLERİN KAYDEDİLİP İLGİLİ BİRİME SEVKİ İŞLEMİ

 

 

1-Başvuru Sahibinin TC Kimlik Numarası, Telefon ve Adres Bilgileri

30 Dakikadan az

 

5

ENCÜMENE HAVALE

 

1-Çeşitli Birimlerce Gönderilen Yazıların Encümene Havalesi

30 Dakikadan az

 

6

ENCÜMEN KARARLARININ

GÖNDERİLMESİ

1-Belediye Encümeni Tarafından Alınan Kararların Yazılması ve İlgili Birimlere

   Dağıtılması

1 Hafta

7

MECLİS GÜNDEMİNİN İLANI

1-Belediye Meclis Toplantısının Gündeminin  Hazırlanarak ,Meclis Üyelerine İmza Karşılığı Tebliği,Toplantı Gününün Halkımıza İlanı

Üç İş Günü

8

MECLİS KARARLARININ GÖNDERİLMESİ

1-Belediye Meclisince Alınan Kararların Yazımı,Toplantı Tutanağının Yazımı,Onay Gerektiren Kararların Büyükşehir Belediyesine Gönderimi

5 İş Günü

9

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI

 ( 3071 SAYILI KANUN )

1- Usulüne Uygun Yazılmış Dilekçe

1 Ay

10

BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANILMASI

 ( 4982 SAYILI KANUN )

1-Başvuru Formu

2 Hafta

11

İNSAN HAKLARI

1-Başvuru Formu

2 Hafta

12

BİMER

1-Başvuru Dilekçesi ( www.başbakanlık.gov.tr/Bimer  adresinden Ulaşılabilir )

2 Hafta

13

KAMU GÖREVLİLERİNE HASTA SEVK KAĞIDI DÜZENLENMESİ

1-Dilekçe İzin Kağıdı

2-Memur Kimliği

3-Sağlık Karnesi

30 Dakikadan az

 

14

İMAR PLANI VE DEGİŞİKLİK İŞLEMİ

1.Plan müellifi kaydı

2.Başvuru dilekçesi

3.Tapu fotokopileri

4.Tapu Tescil Belgeleri

5.Vekaletnameler

6.Açıklama raporu

7.İmar planı veya değişikliği

 

1-6 Ay.

 

15

 

ÇAP ( İMAR DURUMU ) VERİLMESİ

 

1.Başvuru dilekçesi

2.Aplikasyon tutanağı aslı

3.Tapu fotokopisi

4.Harç makbuzu fotokopisi

 

1-3 Gün

 

16

BİRLEŞTİRME

(TEVHİT)

 

1.Kadastro Müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış 1 takım birleştirme dosyası ( 3 adet tescil bildirimi)

2.Tapu fotokopisi

2 Hafta

17

AYIRMA

(İFRAZ)

 

1.Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış 1( bir)  takım dosya içinde değişiklik beyannamesi ve eki belgeler
2.Ayr
ılması istenen taşınmaz malın sahibinin dilekçesi veya yetkili temsilcilerin ( vekil, veli, vasi, kayyım, yasal danışman) vekaletnamesi.

2 Hafta

18

 

ARSA SATIŞI

 

1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre istenen belgeler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen süre

19

KAMULAŞTIRMA

1-Tapu Tescil Belgesi

2-Yeminli Büro Dosyası ( İmar affından faydalanan konutlar için )

1-3 Ay

20

YOL KOTU VERİLMESİ

1-Dilekçe

2-Tapu Fotokopisi

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Aplikasyon Krokisi

5-1/200 Ölçekli Vaziyet Planı

6-1/200 Ölçekli Plankote

4-7 Gün

21

TEMEL VİZE VERİLMESİ

1-Temel Vizesi Tutanağı 3 Adet

2-Aplikasyon Krokisi

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Yol Kotu Tutanağı

5-Vaziyet Planı

6-Ruhsat Fotokopisi

7-Mimari Proje

4-7 Gün

22

 

 

YAPI YERİ GÖSTERİMİ

 

 

 

1-Ruhsat Fotokopisi

2-Aplikasyon Fotokopisi

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Bina Vaziyet Planı(Koordinatlı)

5-Mimari Proje

 

1-3 Gün

23

MİMARİ PROJE ONAYI

1-Dilekçe

2-Yol kotu

3-İmar Çapı Fotokopisi

4-Aplikasyon Krokisi

5-M2 cetveli

6-Proje CD si                                                                                   

7-Tapu tescil belgesi   

8-Vekaletname                                                                             

9-Liste beyanı

1 Ay

24

STATİK PROJE VE STATİK  HESAP ONAYI

1- 4 Takım Betonarme Proje

2-2 Takım Statik Hesap

3-1 Takım Onaylı Mimari

4-1 Takım Zemin Etüt Raporu

5-1 Adet Proje cd si (statik+statik hesap+mimari)

1-3 Hafta

25

YAPI RUHSATI VERİLMESİ

 

·         Dilekçe

·         Tapu tescil belgesi

·         Aplikasyon krokisi

·         İmar çapı, yol kotu tutanağı

·         M2 cetveli (3 adet)

·         5 takım mimari proje

·         4 takım betonarme proje, 2 takım statik hesap

·         Tesisat projeleri :

·         Sıhhi tesisat ve kalorifer projeleri (3’er takım)

·         Onaylı elektrik tesisatı projesi

·         Onaylı iletişim tesisatı projesi

·         Zemin etüdü raporu (2 adet)

·         Müteahhit ile ilgili belgeler :  Ticaret odası kaydı, vergi levhası, sözleşme

·         Mal sahibi müteahhit ise noterden taahhütname (200 m2’den küçükse)

·         Ruhsat harçları, hiz. ücretleri, stabilize yol kat. payı ve toprak dök.makbuzu

·         Altyapı ilişiksizlik belgesi (12 m. ve üzeri yollar için)

·         ASKİ kanal katılım bedeli makbuzu

·         Noter onaylı bağımsız bölüm liste beyanı (Çok katlı ise)

·         Mevcut yapı ise encümen cezasının yatırıldığı makbuz

·         Şantiye şefi ve sözleşmesi

·         Numarataj yazısı

Yapı Denetim Evrakları

(Bodrum, balkon ve teraslar hariç 200 m2’den büyük binalar için)

 

·         Yapı denetim kuruluşunun noter tasdikli izin belgesi

·         Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi

·         Yapı denetim hizmet sözleşmesi

·         Yapıya ilişkin bilgi formu

·         Hizmet bedelinin 1.taksidinin yatırıldığına dair makbuz

·         Yapı denetçisi inşaat mühendisi ve yardımcı kontrol elemanlarından ikametgah belgesi

 

5205 sayılı Yapı Den. Hak. Kanunda Değ. Yapılması Hak. Kanuna göre;

 

·         Tek parselde bodrum katı dışında en çok iki katlı ve inşaat alanı (balkon ve teraslar hariç) toplam 200 m2’yi geçmeyen müstakil yapılar 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundan muaftır.

26.  Bu tür yapılar için ruhsat aşamasında fenni mesulden TUS belgesi, noterden

 taahhütname, diğer proje müelliflerinden taahhütname istenir

1-5 Gün

26

KAÇAK YAPILARIN KONTROLÜ

1. Yapı ruhsatı

2. Tapu

 

1 Ay

27

JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORU KONTROLÜ

 

2 Takım zemin etüt raporu

 

1-3 Hafta

28

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ

 

1.Dilekçe

2.Yapı Ruhsatı Fotokopisi

3.Temel Vizesi Yazısı Fotokopisi

4.Demir Vize Formu / İş Bitirme Tutanağı

5.S.S.K. İlişki Kesme Belgesi

6.ASKİ Kanal Vizesi

7.Vergi Dairesi İlişki Kesme Belgesi

8.Sivil Savunma Uzm. Sığ. Uygunluk Belgesi (800 m2’den büyükse)

9.Binanın Ön ve Yan Cephe Fotoğrafı(2’şer adet 13x18 cm.)

4-7 Gün

29

HAKEDİŞ DOSYASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

·         Hakediş raporu

·         Personel bildirgesi

·         Y.i.b.f. Fotokopisi

·         Yapı denetim sözleşmesi fotokopisi

·         Banka dekontu

·         Fatura(hakediş ödenirken belediyeden kesilecek)

·         Yapı ruhsatı fotokopisi

·         Temel vizesi fotokopisi

·         İmza sirküleri

·         Türkiye ticaret sicili gazetesi(şirket adı ve adresi)

·         Kalıp ve demir imalatı kontrol tutanağı

·         Beton döküm tutanağı

·         Laboratuvar izin belgesi

·         Beton basınç dayanımı deneyi numune alma tutanağı

·         Beton basınç dayanımı raporu(7 günlük ve 28 günlük)

·         Beton çelik çubuklarından numune alma tutanağı

·         Beton çelik çubukları çekme deneyi raporu

·         Çatı tamamlama tutanağı

·         Mimari imalatları tamamlama tutanağı

·         Elektrik imalatı kontrol tutanağı

·         Kalorifer tesisatı imalat tamamlama tutanağı(4a grubu için)

·         Sıhhi, pis su ve yangın tesisat imalatı ve test tutanağı

·         Yapıdaki ısı yalıtım uygulaması tespit tutanağı

·         Kullanılan malzemelere ait fatura

·         Kullanılan malzemelere ait t.s.e. Belgesi

(yukarıdaki belirtilen evrakların herbirinden 1(bir) adet gerekmektedir)

1-3 Hafta

30

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ

( 2464 SAYILI KANUN )

 

1-İhbarname

2-Kontrat veya sözleşme

 

Yasal süresi içerisinde

31

EMLAK BEYANNAMESİ

VERİLMESİ

1-TC. Kimlik Numarası

2-Tapu Fotokopisi

3-İkametgah adresi

30 Dakikadan az

 

32

ÇTV BEYANNAMESİ VERİLMESİ

Adresi ve Ticaret Bilgileri

30 Dakikadan az

 

33

İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANI VERİLMESİ

Beyanname

30 Dakikadan az

 

34

VERGİ TAHSİLATLARI

 

Emlak, ÇTV. Ve diğer vergi tahsilatları

30 Dakikadan az

 

35

TAHAKKUKSUZ TAHSİLAT

Tahsilat Fişi

30 Dakikadan az

 

36

GİDERLERİN ÖDENMESİ

1-Fatura aslı

2-Sevk irsaliyesi

3-Tesellüm makbuzu

4-Mahalli İdareler Yönetmeliğinde belirtilen belgeler

1-Tarih öncelik sırasına      

    göre

2- Mali durum

    doğrultusunda

3-1 hafta içersinde

37

İHALE İŞLEMLERİ

1-4734 Sayılı Kanunun Gereğince Gerekli Evraklar

4734 Sayılı Kamu  İhale Kanununca Gerekli Süreç

38

ŞİKAYET DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Şikayet dilekçesi.

2-Şikayete dair belgeler (fatura, fiş, adisyon, fotoğraf, CD ve VCD gibi.)

1 ile 5 Gün

39

RESMİ İLAN YAPILMASI

1- Talep yazısı
2- İlan Metni

30 Dakikadan az

 

40

ANONS YAPILMASI

 

1-  Şahıs ve kültürel etkinlik anonsları için dilekçe

30 Dakikadan az

 

41

İŞYERİ RUHSAT DENETİMLERİ

 1-Belediyemiz sınırları içinde bulunan sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerleri 6 Aylık periyotlar halinde denetlenip

 

1.Ay

42

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ

  (Sıhhi)

1-  Başvuru Beyan Formu

2-  Vergi Levhası

3-  Ticaret Sicil Kaydı / Esnaf Sicil Kaydı   (Şirket / Şahıs)

4-  Ticaret Odası Kaydı / Esnaf Oda Kaydı  (Şirket / Şahıs)

5-  Tapu ve Kira Kontratı

6-  Bağkur veya Emeklilik Belgesi (Şahıslardan)

7-  İşyeri Devir ise Noterden Devir Sözleşmesi - Eski Ruhsat ile

      Birlikte

8-  Kat Maliklerinden Muvafakat name (Karar Defterine

      İşlenecek)

9-  Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası (Gerekli işyerlerinden)

10-İmza Sirküleri (Şirket)

11-Şube Sicil Kaydı (Şube Açıyorsa)

12-Ustalık Belgesi veya Satış Elemanlığı Belgesi (Faaliyet

      konusuna göre)

13-Yarım Kapak Dosya

14-Nüfus Cüzdan Sureti

15-İkametgah İlmuhaberi

16-İtfaiye Raporu (Gerekli işyerlerinden)

17-Şirket Müdürünün Kimlik Fotokopisi  (Şirket)

18-Ç.T.V İlişik Kesme Belgesi

1 Gün

43

HAFTA TATİLİ İZİN BELGESİ VERİLMESİ

1- İşyeri Açma Çalışma Ruhsat Sureti

2- Başvuru Beyan Formu

3- 1 Adet Fotoğraf

4-Yarım Kapak Dosya

 

 

1 Gün

44

GIDA SİCİL BELGESİ VERİLMESİ

(2 ve 3 Sınıf)

 

1-Bağlı Bulunduğu Meslek Kuruluşundan Üyelik ve ya  

    faaliyet Belgesi

2-Ticaret Sicil Gazetesi

3-İmza Sirküleri Sureti

4-Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı veya Noter Onaylı Sureti

5-Kapasite Raporu

6-Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma

    Örneği ve Söz  Konusu işyerinde Sorumlu Yönetici Olarak

    alıştığına Dair Meslek Odasından Alacağı Belge (Meslek

    Odası Olmayanlardan İstenmeyecektir)

 

15 Gün

45

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

 (2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Gıda Üretim Yerleri )

·         Mesul Müdür Sözleşmesi (ilgili dalda en az dört yıllık eğitim almış olmak)

·         İmza Sirküleri

·         Ticaret Sicil Gazetesi /Esnaf Oda Kaydı  ( Şirket / Şahıs )

·         Ticaret Oda Kaydı /Esnaf Sicil Kaydı   ( Şirket / Şahıs )

·         Başvuru Beyan Formu

·         Müessesenin Bulunduğu Yeri Gösteren Onaylı Plan (Şehir Dışındaki Tesisler İçin)

·         Numarataj Yazısı

·         Motor Gücü Tespit Yazısı

·         İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu

·         Yapı Kullanma İzin Belgesi

·         İtfaiye Raporu

·         Kira Kontratı ve Tapu Senedi

·         Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Önlemlere Ait Kirleticilerin Nitelik ve Niceliğe Göre Hazırlanmış  Proje ve Açıklama Raporu

·         Şehir Şebekesi Suyu Bulunmayan Yerlerde içme suyu kullanma suyunun nereden temin edildiği ve suyun bakteriyolojik ve kimyasal analız raporu

·         Sorumlu Müdür Sözleşmesi

·         Devamlı en az 50İşçi Çalıştıran ve Kanunun 180. Maddesi Kapsamına Giren İşyerlerinde  Tabip ve Sağlık Personeli Sözleşmesi.

·         Emisyon İzni (Tabi Olanlar)

·         Deşarj İzni  yada Tabi değildir yazısı.

·         Vergi Levhası

·         Şahıslar İçin Bağkur Emeklilik Belgesi

·         Kapasite Raporu (Kayıtlı Olduğu Odadan)

·         Kat Maliklerinden Muvafakatname (Gerekli iş yerlerinden)

5 Gün

46

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

(Umuma Açık Oyun Ve Eğlence   İşyerleri)

 

          ŞİRKETLER

·         Başvuru Beyan Formu

·         Ticaret Sicil Gazetesi

·         Ticaret Oda Kaydı

·         Mesul Müdür Sözleşmesi

·         Mesul Müdürün Nüfus Cüdan Sureti ve İkametgah Belgesi

·         Mesul Müdürün Bulaşıcı Hastalıkları Olmadığına Dair Resmi Hekimden Alınacak Sağlık Raporu (Çalışanlar Dahil)

·         Mesul Müdürün Adli Sicil Kaydı (Çalışanlar Dahil)

·         Kira Kontratı ve Tapu Senedi Sureti

·         ılan İşyeri Meskende İse Kat Maliklerinin Oy Birliği İle Muvafakatı (Karar Defterine İşlenecek)

·         İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi (Eski Ruhsatla Birlikte)

·         Vergi Levhası

·         İskan Belgesi

·         İmza Sirküleri

·         Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi

·         İtfaiye Raporu

·         Canlı Müzikli Olan Yerlerden Gürültü Raporu

·         İşyeri Mesafe Ölçüm Krokisi

·         Bilgisayar İşletici Sertifikası ( Internet Kafe)

·         İşletim Lisans Belgesi ( Internet Kafe)

·          İlçe Emniyet Müd.ğü/İlçe Jan. K. Yazısı(İşlem Aşamasında)

·         Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı (İşlem Aşamasında)

·         Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı  (İşlem Aşamasında)

Not : İnternet Kafeler en az  150 m2 olacak.

 

1 Ay

47

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

(2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese)

1-  Başvuru Beyan Formu

2-  İtfaiye Raporu

3-  Sorumlu müdür sözleşmesi

4-  Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve kanunun 180 nci maddesi

      kapsamına giren iş yerlerinde tabip ve sağlık personeli

      sözleşmesi

5-  Deşarj İzni (Gerekli iş yerlerinden)

6-  İşletme Belgesi

7-  Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme

      raporu

8-  Sanayi üretimi yapan işyerlerinden yapı kullanma izin belgesi

9- ÇET Raporu  (Gereken İşyerlerine)

10-Emisyon Raporu (Gereken işyerlerine)

11-Karayollarından Trafik güvenliği için yazı. (Gerekli iş

      yerlerinden)

12-İş Akım Şeması ile Sosyal Tesisin durumu(Tuvalet, Lavoba,

     Duş, pisuar, Mutfak vb.)

13-Vergi levhası

14-Ticaret Sicil Gazetesi / Esnaf Oda Kaydı ( Şirket / Şahıs )

15-Ticaret Oda Sicil Kaydı / Esnaf Sicil Kaydı ( Şirket / Şahıs )

16-Kira Kontratı ve Tapu Sureti

17-İmza Sirküleri (Şirket)

18-Ustalık Belgesi (Ticaret Oda Sicil Kaydı Olanlardan İstenmez)

19-Yarım Kapak Dosya

20-Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi

21-Şirket Müdürünün Kimlik Fotokopisi (Şirket)

22-Bağkur ve Emeklilik Belgesi (Şahıs)

 

5 Gün

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

 (Umuma Açık Oyun Ve Eğlence Yerleri)

 

              ŞAHISLAR

 

·         Başvuru Beyan Formu

·         Nüfus Cüzdan Örneği ve İkametgah Belgesi

·         Bulaşıcı Hastalıklar Olmadığına Dair Resmi Hekimden Alınacak Sağlık Raporu  (Çalışanlar Dahil)

·         Adli Sicil Belgesi  ( Çalışanlar Dahil )

·         Kira Kontratı ve Tapu Sureti

·         ılan İşyeri Mesken de İse Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Muvafakatı (Karar Defterine İşlenecek )

·         İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi (Eski Ruhsatla Birlikte)

·         Vergi Levhası

·         İskan Raporu (İmar Müdürlüğünden Onaylı)

·         İmza Sirküleri

·         Esnaf Sicil Kaydı

·         Esnaf Oda Kaydı

·         Bağkur ve Emeklilik Belgesi

·         Ustalık Belgesi

·         İtfaiye Raporu

·         Ç.T.V. İlişik Kesme Belgesi

·         Canlı Müzikli Olan Yerlerden Gürültü Raporu

·         İşyeri Mesafe Ölçüm Krokisi

·         Bilgisayar İşletici Sertifikası ( Internet Kafe)

·         İşletim Lisans Belgesi ( Internet Kafe)

·         İlçe Emniyet Müd.ğü/İlçe Jan. K. Yazısı(İşlem Aşamasında)

·         Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı (İşlem Aşamasında)

·         Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı  (İşlem Aşamasında)

  

       Not : İnternet Kafeler en az  150 m2 olacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ay

 

 

 

49

 

 ÖLÇÜ VE AYAR İŞLEMİ

1-Başvuru Beyannamesi ( 1 Ocak – 28 Şubat Tarihleri Arası )

 

Yıl İçerisinde

50

PARKLARLA İLGİLİ ŞİKAYETLER

1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No

2-Telefon ve Adres Bilgileri

1 İşgünü

51

 

ÇÖP ŞİKAYETLERİ

1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No

2-Telefon ve Adres Bilgileri

1 İşgünü

52

 

CENAZE İŞLEMLERİ ( Defin Hariç )

 

1-Nüfus Cüzdanı

2-Doktor Raporu

3-Ölüm Belgesi

30 Dakikadan az

 

53

 

DİŞ ÜNİTESİ İŞLEMİ

1-Sağlık Karnesi

2-Vizite Kağıdı

3-Nüfus Cüzdanı                                                                                               

30 Dakikadan az

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

KÖPEK ŞİKAYETLERİ

1-Şahsın Dilekçesi ve T.C Kimlik No

2-Telefon ve Adres Bilgileri

 

1 İşgünü

55

 

 

 

NİKAH İŞLEMLERİ

 

1-Nüfus Cüzdanı

2-Nüfus kayıt örneği

3-Evlenme Beyannamesi

4-Fotoğraf

5-Sağlık Raporu

6-İzin Belgesi

 

2 Gün ( Müracaat ve nikah günü dahil )

56

 

SOSYAL YARDIM TALEPLERİ

1-Muhtardan Fakirlik Belgesi

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-Nüfus Kayıt Örneği

30 Dakikadan az

 

1-Yetkili Kurumlarca Verilmiş Araştırma Formları

10 İşgünü

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:  Şereflikoçhisar Bel. Bşk.lığı                             

İsim      : Eşref PEKMEZCİ                                                                    

Unvan    : Yazı İşleri Müdür V.                                                               

Adres     : Şereflikoçhisar Bel.Bşk.                                                                           

Tel          :  (0312) 687 0257/115                                                                                

Faks       :  (0312)  687 0311